Pravidla

Pravidla hry VRAH

(aktualizovaná pravidla budou zveřejněna v průběhu října 2019)

I. Pravidla hry

1. Tým sbírá během soutěžní části hry (tj. pátek, sobota, neděle) body za splněné úkoly na stanovištích. Vítězem hry se stává tým s největším počtem bodů.

2.  Týmy znají start a cíl dané etapy. I. etapa končí v sobotu večer. II. etapa začíná v neděli brzy ráno a končí večer téhož dne. Příchod do cíle po limitu znamená penalizaci.

3.  Není účelem projít všechna stanoviště. Týmy si volí samy cestu dle svých fyzických schopností a dle své taktiky.

4.  Stanoviště jsou obvykle zadána na startu každého dne. Jsou členěna podle vlastností: a)  Zadaná slovním popisem vč. případné dohledávky v mapě / šifrou. b)  Obslužná s aktivitou za přítomnosti organizátora (otevřena pouze po předem stanovenou dobu) / bezobslužná. c)  S časovým bonusem / bez časového bonusu

5.  Za úspěšně splněné stanoviště se považuje splnění úkolu. Úkolem může být: a)  Zapsání informace zjistitelné na místě. b)  Nalezení VRAH destičky nebo jiného zadaného předmětu a zapsání co na ní/něm je nakreslené či napsané (příp. vyluštění šifry nalezené na místě). c)  Splnění aktivity na obslužném stanovišti

6.  Řešení úkolů ze stanovišť se zaznamenávají do Seznamu stanovišť. Odevzdává se ihned po příchodu do cíle dané etapy (resp. jeho odevzdáním se započítá čas příchodu do cíle).

7.  Není-li řečeno jinak, tým se nesmí po celou dobu hry rozdělit. Za rozdělení se považuje už vzdálenost jednotlivých členů týmu větší než 100 m. Tzn. vzájemná vzdálenost všech členů mezi sebou je max. 100 m.

8.  Není-li řečeno jinak, v průběhu hry není dovoleno použít jakýchkoli dopravních prostředků. Čili NE kolo(běžku), brusle, auto(stop), autobus, vlak, motocykl atd.

9.  Není přípustná vzájemná spolupráce týmů, každý tým se snaží dosáhnout cíle pouze svými vlastními silami.

10.  Používání elektronických navigačních systémů (GPS apod.) a veškerých map v mobilních elektronických zařízeních např. pro navigaci či určení polohy je zakázáno.

11.  Zjišťování informací na internetu nebo od jiných osob pomocí telefonu (tj. telefonování, SMS apod.) je zakázáno. Je možné požádat dohledání faktických informací (typu kudy se dostanu…, kde se nachází…, atd.) od místních obyvatel, ne o pomoc při řešení šifer (zákaz internetu a volání příteli na telefonu platí i v tomto případě).

12.  Ze hry může účastník kdykoliv odstoupit (např. ze zdravotních důvodů). V případě odstoupení ze hry volá telefonní číslo Marťuse: 774 158 719 (Vodafone) a bude se řídit zadanými pokyny. Po odstoupení ze hry je možné zůstat na místě konání hry až do neděle, resp. pondělí. Odstoupení jednotlivce nemá vliv na celkové umístění zbytku týmu. V týmu však musí zůstat minimálně 2 osoby!

13.  V případě problému na trase (bludný kořen, problém s nalezením stanoviště atp.) je možné volat telefonní číslo Marťuse: 774 158 719 (Vodafone). Každé takové volání znamená penalizaci. Samozřejmě volání z bezpečnostních důvodů penalizováno není.

14. Výsledné pořadí týmů bude určeno na základě počtu bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje čas dosažení cíle (v součtu za celou hru).

15.  Konečné slovo ve výkladu pravidel má hlavní organizátor hry (Marťus).

16. Organizátor hry si vyhrazuje v případě nutnosti, to znamená především s ohledem na zdraví účastníků nebo hladký průběh hry, změnit výše uvedená pravidla. Organizátor se zavazuje všem účastníkům případnou změnu pravidel neprodleně oznámit.

II. Pravidla bezpečnosti a organizační pokyny

1.  Při přecházení vozovky popř. železniční trati nebo při pohybu po vozovce dbejte zvýšené opatrnosti. Při chůzi po silnici v noci bude první a poslední osvětlen nebo bude mít reflexní vestu, popř. jiné reflexní prvky na rukou, oděvu či batohu.

2.  Za tmy se pohybujte opatrně a sviťte si na cestu baterkou, abyste eliminovali riziko úrazu (např. pádu ze skály) a zabránili tomu, že si vás lovci spletou s černou zvěří (je období odstřelu divočáků).

3.  V Národních přírodních rezervacích je zakázáno pohybovat se mimo značené nebo zpevněné lesní cesty. V ostatních lesích se může chodit i po nezpevněných cestách. V lesích je zakázáno vstupovat do mladých lesních kultur (zalesněné paseky) a oplocenek. Zákaz stanování a kempování.

4.  V průběhu celé hry je zakázáno požívání alkoholu a omamných látek. Na všech stanovištích je zakázáno kouření. V lese je zakázáno chodit s otevřeným ohněm, tzn. i kouření.

5.  Během hry jste povinni dodržovat platné zákony a další právní předpisy ČR a pokyny organizátorů, týkající se pravidel, průběhu hry a bezpečnosti. Jste povinni používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení a prostředky.

6.  V průběhu celé hry se chovejte tak, abyste nepoškodili majetek či neporušili zájmy ostatních účastníků, členů organizačního týmu či jiných osob a abyste neničili a neznečišťovali přírodu odpadky a nerušili její zvířecí obyvatele.

7.  V průběhu celé hry se chovejte podle zásad fair play, tj. čestně a poctivě.

8.  V případě úrazu má poskytnutí pomoci nejvyšší prioritu, tj. umístění v závodu je až podružné. Jakýkoliv úraz jste povinni hlásit na telefonním čísle Marťuse: 774 158 719 (Vodafone) – bez bodové penalizace.

9.  V případě porušení kteréhokoli z výše uvedených bodů můžete být bodově penalizováni či diskvalifikováni.

III. Bodování

1.  Každé stanoviště má předem známý počet bodů (od 10 do 150 bodů).

2.  Body na neobslužných stanovištích lze získat za zapsání správného řešení. Obslužná stanoviště mají body jednak za nalezení stanoviště a navíc za splnění aktivity nebo úkolu. Návštěva obslužných stanovišť vám navíc pomůže i při plnění závěrečné aktivity celé hry.

3.  Některá stanoviště (stanoviště s časovým bonusem) mají body navíc za nejrychlejší splnění úkolu – je nutné odeslat SMS na číslo 774 158 719 ve tvaru Číslo stanoviště – Řešení – Název týmu. Nejrychlejší správná odpověď pro dané stanoviště doručená SMS zprávou znamená body za stanoviště +100% bodů navíc, druhá +75%, třetí +60%, čtvrtá a pátá 50%. Další v pořadí dostávají 40%, 30%, 20%, 15%, 10% a 5% navíc.

4.  Penále za volání organizátorům v případě bloudění (část I. bod 12.), není-li řečeno jinak = 250 trestných bodů.

5.  Penalizace za pozdní příchod do cíle V SOBOTU: 4 body za každou minutu po limitu.

6.  Penalizace za pozdní příchod do cíle V NEDĚLI: 10 bodů za každou minutu v době 1-20 minut po limitu, 40 bodů za každou minutu v době 21-40 minut po limitu, 100 bodů za každou minutu v době 41 a více minut po limitu.

7.   Za stanoviště, na které tým nedošel nebo ho nesplnil, může získat ¼ bodů, a to za úplně a správně vyluštěnou šifru v šifrovacím archu.

8.  Návštěva obslužných stanovišť I. i II. etapy může týmu pomoci v plnění závěrečné aktivity celé hry.

Komentáře nejsou povoleny.